Ośrodek jest placówką katolicką, jednak dostępną dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich wyznania. Wychowankowie są przyjmowani do Ośrodka na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz skierowania z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Piasecznie. 
Dyrektor placówki może odmówić przyjęcia wychowanka z powodu braku miejsc lub gdy uzna, że Ośrodek nie dysponuje warunkami koniecznymi dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka (np. w przypadku głębokiego autyzmu, chorób psychicznych) albo, gdy jego zaburzenia, w warunkach placówki, stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia samego dziecka, pozostałych wychowanków lub wychowawców.
Ośrodek podlega nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie i nadzorowi Wydziału Oświaty Powiatu Piaseczyńskiego w Piasecznie.

PROCEDURA

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do placówki

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej (ze względu na upośledzenie umiarkowane lub znaczne).
  • Podanie rodzica lub opiekuna prawnego do Wydziału Edukacji w Starostwie (właściwym ze względu na miejsca zamieszkania dziecka) w celu skierowania do naszej placówki.
  • Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały dziecka.
  • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (lub dowód osobisty).
  • Orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia, (jeżeli dziecko posiada) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności po 16 roku życia.

Ważne dokumenty do do pobrania znajdują się tutaj

Szczegółowych informacji udziela Placówka pod nr tel. 22-7567592.