Ośrodek jest placówką katolicką, jednak dostępną dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich wyznania. Wychowankowie są przyjmowani do Ośrodka na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz skierowania z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Piasecznie. 
Dyrektor placówki może odmówić przyjęcia wychowanka z powodu braku miejsc lub gdy uzna, że Ośrodek nie dysponuje warunkami koniecznymi dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka (np. w przypadku głębokiego autyzmu, chorób psychicznych) albo, gdy jego zaburzenia, w warunkach placówki, stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia samego dziecka, pozostałych wychowanków lub wychowawców.
Ośrodek podlega nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie i nadzorowi Wydziału Oświaty Powiatu Piaseczyńskiego w Piasecznie.

PROCEDURA

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do placówki

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do Placówki

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • Podanie napisane przez rodzica lub opiekuna prawnego do dyrekcji SOW, z prośbą o przyjęcie dziecka do Placówki,
  • Wniosek do Wydziału Edukacji w Starostwie (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka) w celu skierowania do naszej Placówki,
  • Potwierdzenie zameldowana na pobyt stały dziecka,
  • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (lub dowód osobisty),
  • Orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia (jeżeli dziecko posiada) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności po 16 roku życia.

Ważne dokumenty do do pobrania znajdują się tutaj

Szczegółowych informacji udziela Placówka pod nr tel. 22-7567592.