Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIESPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PĘCHERACH-ŁBISKACH

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493 z późn. zm.)
 6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od dnia 1 września 2020 r.

II. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

 1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Pęcherach – Łbiskach, zwany dalej Ośrodkiem wznawia funkcjonowanie stacjonarne, zgodnie ze Statutem Ośrodka, z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w Ośrodku osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. W  przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk.
 4. Do budynku Ośrodka mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych:

  osoby z zewnątrz mogą przebywać w przedsionku głównego wejścia i Poczekalni dla Rodziców.

 5. Do budynku Ośrodka nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają 
  na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Po wejściu do Ośrodka należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji znajdują się przy wejściach głównych do budynku Ośrodka.
 7. Ośrodek czynny jest od poniedziałku, od godziny 8.00 do piątku do godz. 17.000. Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20.00 do 6.30 w Ośrodku nie mogą przebywać osoby z zewnątrz.
 8. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie,  u pielęgniarki ośrodka oraz w grupie wychowawczej.
 9. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 10. Środki do dezynfekcji powinny być przechowywane w sposób bezpieczny dla wychowanków i uczestników zajęć.
 11. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia chorobą zakaźną, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 12. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 13. Organizacja wycieczek wychowanków zostaje zawieszona w I semestrze roku szkolnego a ich przywrócenie uzależnione będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W OŚRODKU – INFROMACJE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 1. Pracownicy mają obowiązek zapoznania się z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.
 2. Pracownicy powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną 
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami/opiekunami prawnymi 
  z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne 
  i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora Ośrodka 
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników 
  w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 8. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. Do obowiązków personelu obsługi należy: 
  – utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy): mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby, 
  – dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
  – dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, 
  – dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo oraz w razie potrzeby, 
  – czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww. 
  – sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do Ośrodka oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie, 
  – sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie, 
  – napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie, 
  – wymiana worków w koszach na śmieci, 
  – opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
 11. Nauczyciel wyjaśnia wychowankom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, szczególnie zwraca uwagę wychowankom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do Ośrodka, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 
  lub dezynfekować.
 13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć rekreacyjno-sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 14. Unika się organizowania większych skupisk wychowanków w jednym pomieszczeniu 
  lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W OŚRODKU – INFROMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I WYCHOWANKÓW

 1. Do Ośrodka może uczęszczać wychowanek bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
  w warunkach domowych.
 2. Do Ośrodka wychowankowie przychodzą i wychodzą (są przyprowadzani 
  i odprowadzani) o wyznaczonych godzinach w piątek do godz. 17.00
 3. Do Ośrodka rodzice/opiekunowie prawni i wychowankowie wchodzą i wychodzą tylko wejściem głównym.
 4. Wychowankowie mogą być przyprowadzani do Ośrodka i z niego odbierani przez opiekunów/przewoźników bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z Ośrodka opiekunowie z dziećmi oraz wychowankowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Opiekunowie/przewoźnicy odprowadzający  swoich podopiecznych przebywają  
  w wyznaczonym obrębie Ośrodka zachowując zasady: 
  – opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  – dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  – dystansu od pracowników Ośrodka min. 1,5 m,
  – opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami wychowanka, rodzice/opiekunowie prawni przekazują Ośrodkowi co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 7. Jeżeli pracownik Ośrodka zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować wychowanka w izolatce (gabinet pielęgniarki), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania wychowanka z Ośrodka (rekomendowany własny środek transportu).
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć rekreacyjno-ruchowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do Ośrodka niepotrzebnych przedmiotów. W szczególnych sytuacjach dopuszczalne jest posiadanie przez wychowanka ulubionej zabawki.  W takich przypadkach należy dopilnować, aby wychowankowie nie udostępniali swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie wychowanka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach dydaktycznych.
 13. Rodzice/opiekunowie prawni muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka z Ośrodka, ze względu na stosowane procedury.
 14. Rodziców/opiekunów prawnych zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać wychowanka oraz osobom upoważnionym do odbioru wychowanka z Ośrodka.

V. PROCEDURY W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U WYCHOWANKA

 1. Jeżeli rodzic/opiekun prawny zauważą niepokojące objawy u siebie, domowników lub swojego dziecka , nie mogą przychodzić do Ośrodka.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel/pracownik, który zauważył u wychowanka, oznaki choroby (duszności, kaszel, gorączkę, trudności w oddychaniu, biegunka, wysypkę, bóle mięśni, ból gardła, utratę smaku czy węchu i inne ) niezwłocznie powiadamia dyrektora Ośrodka oraz odizolowuje wychowanka do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia.
 4. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 5. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora placówki bezzwłocznie zawiadamia rodzica o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor placówki zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną 
  w Piasecznie z/s Chylicach, ul. Dworska 7, 05 – 510 Konstancin-Jeziorna,
  tel. (22) 756-46-20, (22) 756-43-33 oraz organ prowadzący Ośrodek tel. (22) 826-17-75.
 7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym  oraz powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną, o podjętych działaniach niezwłocznie informuje pozostałych  rodziców i pracowników Ośrodka.
 8. Obszar, w którym przebywał i poruszał się wychowanek należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Ośrodku procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

VI. PROCEDURY W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U PRACOWNIKA

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora Ośrodka i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w Ośrodku, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatce.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 7. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 9. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie Ośrodka oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną zapoznani z procedurą, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem.
 5. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem.
 6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 7. Tracą moc procedury wprowadzone 25 maja 2020r.